Closing the loop for phosphorous in chemical industry residues (PhosRes)
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

En biprodukt av vatten och fosfor bildas vid produktion av alkyl-ketene-dimer, AKD, som används för bestrykning av papper. Idag oxideras biprodukten till en typ av avfallslam och deponeras. Projektet ska ta fram och analysera en alternativ behandlingsmetod som istället separerar fosforn och möjliggör en återanvändning.

Deltagare

Britt-Marie Steenari (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Samarbetspartners

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-08