Omvandling av biobränsle med metaloxider
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Fossila bränslen som olja, kol och naturgas står för 80 % av energiproduktionen globalt samtidigt som koldioxid från dessa hotar klimatet på vår planet. Att använda biobränsle istället för fossila bränslen är ett sätt att minska klimatpåverkan. En annan är att effektivisera hur vi använder tillgänglig energi och resurser. Storskalig infångning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) i geologiska formationer är också ett alternativ. Speciellt om man lagrar koldioxid från biobränsleförbränning då detta leder till en sänkning av koldioxiden i atmosfären. I all typ av förbränning och i de flesta typer av bränsleförädling (så som förgasning eller reformering för vätgasproduktion) tillsätts syre i form av luft. Då luft innehåller 80% kväve kommer även förbränningsgaserna eller det förädlade bränslet innehålla stora mängder kväve. Detta är ett problem om man vi laga koldioxiden då volymen gas blir mycket stor. I bränsleförädling skapar kvävet problem då detta måste avlägsnas från produktgasen. Lösningen är att tillsätta syret i form av en fast metalloxid, en så kallad syrebärare, som bra avger det syre som behövs på det ställe där det behövs. En syrebärare i fast form är mycket enklare att separera från en gas än att separerar två gaser från varandra. Man kan alltså använda syrebärare som ett sätt att effektivisera förbränning, koldioxidinfångning och bränsleförädling. De flesta bränslen innehåller dock askor som kan deaktivera syrebäraren. Aska från biobränslen är ofta särskilt reaktiva. Dessutom är metalloxiden i syrebäraren kostsamt. Lösningen på detta är att hitta ett billigt råmaterial som kan användas till syrebärare, så som avfall från stålindustrin, eller att på något sätt återaktivera syrebäraren så att den kan användas igen. Detta projekt skall därför undersöka om restmaterial från stålindustrin och andra avfall kan avvändas som syrebärare och om det är möjligt att återaktivera syrebärare som förstörst av bioaska.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

Formas

Projekt-id: 213-2014-918
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-13