Fotokemisk smog i Kina: Bildning, omvandling, effekter och åtgärdsstrategier
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Luftföroreningar är ett stort problem som påverkar hälsa, klimat och matproduktion i många länder. FNs miljöprogam UNEP har nyligen presenterat en utvärdering där man identifierar sot och ozon som två luftföroreningar av särskild betydelse eftersom åtgärder som minskar halterna av dessa föroreningar motverkar klimatförändringen samtidigt som hälsa och grödor skyddas. Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) såsom sot och ozon blivit allt viktigare ur både ett vetenskapligt och politiskt perspektiv. Sverige har spelat en central roll i att introducera SLCP som ett begrepp parallellt med långlivade klimatgaser såsom koldioxid. Dagens satsningar på åtgärder mot SLCP tog sin början i det av UNEP stödda Asian Brown Cloud-projektet där man identifierade ett omfattande brunt dis av luftföroreningar över södra Asien. I detta dis finner man höga halter av luftburna partiklar, inklusive sot, och gasformiga ämnen som genom ljusberoende (fotokemiska) reaktioner producerar höga halter av ozon och sekundära organiska aerosolpartiklar (SOA). Under de senaste åren har problemen med höga halter av luftföroreningar i Kina rönt allt mer uppmärksamhet och rapporter om utsläpp, dålig luftkvalitet och effekter på människors hälsa och ekosystem har slagits upp stort i nyheterna. Internationella media har uppmärksammat dessa problem och de kostnader som skador på människors hälsa och miljön leder till. Oro har också funnits för de möjliga effekterna på Kinas ekonomiska tillväxt och fortsatta utveckling. Bland viktiga hälsoeffekter av luftföroreningar kan nämnas försämrad lungfunktion hos barn, luftvägssymtom hos barn och vuxna, hjärt-och lungsjukdomar och stroke. Effekter som alla leder till ökande antal besök hos läkare, sjukhusbesök och sjukhusinläggningar samt förtida dödsfall. Utländska företag verksamma i Kina har också rapporterat om svårigheterna att rekrytera personal för stationering i Beijing på grund av oron för dålig luftkvalitet. Utmaningarna för de kinesiska myndigheterna är många för att finna lösningar på dessa problem. En stor och växande stadsbefolkning med växande krav på energi, transport och bostäder skapar stora problem med exponering av människor för luftföroreningar. En framgångsrik implementering av en kostnadseffektiv miljöpolitik kräver en innovativ teknisk utveckling kopplad till en ökad förståelse för de kemiska och fysikaliska processer som beskriver luftföroreningarna. Det är en vetenskaplig utmaning att koppla åtgärdsstrategier till de skadliga luftföroreningar i blandningen av klassisk (SO2, sot) och foto-kemisk smog (ozon, SOA, VOC och NOX) som återfinns i Kina. Vår hypotes är att denna smog har andra egenskaper än den klassiska och foto-kemiska smogen som tidigare har studerats i Europa och USA. Vidare, att de processer som är viktiga för bildning, omvandling och effekter av ozon, SOA och sot därför skiljer sig från andra miljöer. Vi vill genom detta projekt skapa en vetenskaplig förståelse som dessutom kinesiska myndigheter kan använda för att genomföra strategier och införa bestämmelser riktade mot att förbättra luftkvaliteten i städerna. Det planerade samarbetet mellan ledande svenska och kinesiska forskare kommer att säkerställa både vetenskaplig excellens och relevans hos resultaten, inklusive effektiv kommunikation av resultat till relevanta kinesiska intressenter. De viktigaste resultaten av projektet förväntas bli: - En djupgående analys av den nuvarande luftkvalitetproblematiken i Beijing och Hong Kong - En vetenskaplig förståelse av utsläpp, bildning, omvandling och effekter av sot, O3 och SOA som kan utgöra underlag för riskbedömning, politiska prioriteringar och alternativa åtgärder för minskning av luftföroreningar i kinesiska städer - En analys av alternativen för förbättrad och förstärkt förvaltning av luftkvaliteten i Kina baserat på projektets tidiga delresultat och en jämförelse med befintliga nationella, internationella och branschspecifika luftföroreningsstrategier - En vägledning om hantering av utvecklingsalternativ såsom stadsplaneringsåtgärder och karakterisering av specifika källor såsom sjöfart, urbana transporter och energiproduktion Sammanfattningsvis kommer detta forskningsprojekt att ge myndigheterna möjlighet att fatta väl underbyggda beslut för en renare luft som gynnar människors hälsa samt minskar skador på ekosystem, kostnader för luftföroreningseffekterna och sociala orättvisor.

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2013-6917
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-09