Livscykelbaserad innovation
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syfte och mål - uppfyllelse En nationell forsknings- och innovationsagenda baserad på livscykeldriven innovation har utvecklats tillsammans med intresserade aktörer. Gemensamt anser vi att innovationer bör vara hållbara, där miljömässiga, ekonomiska och sociala resurser hanteras längs med hela värdekedjan, från utvinning av råmaterial till avfallshantering. I agendan beskrivs hur svenska aktörer tillsammans kan öka sin konkurrenskraft genom hållbara innovationsprocesser och påverka den internationellt snabba utvecklingen för att nå ett hållbart samhälle. Resultat och förväntade effekter - utfall Agendaarbetet har bekräftat ett brett nationellt och branschöverskridande intresse för hur livscykelperspektivet kan driva hållbara innovationsprocesser. Gemensamt har nya perspektiv lyfts för hur livscykeltanken kan skapa nya mer hållbara lösningar bland företag, myndigheter och samhället i övrigt. Sverige har med sina starka aktörer och etablerade samarbetskultur goda möjligheter att nå ökad global konkurrenskraft genom livsyckeldriven innovation. Ett stort engagemang finns för de föreslagna åtgärderna och delmål kan snabbt påbörjas när förutsättningar ges. Upplägg och genomförande - analys Agendaarbetet har letts av The Swedish Life Cycle Center (CPM). En nationell enkätundersökning och två öppna dialogmöten har hållits (Stockholm, Göteborg), där delagarna bidragit till att identifiera mål, möjligheter, utmaningar, behov och åtgärder. Planering och analys har skett i en operativ arbetsgrupp med aktiv medverkan från industri, akademi, institut och myndigheter. Den tillsatta referensgruppen var också till stor hjälp för analys och breddat synsätt kring inte minst kommunikation och målgrupper.

Deltagare

Emma Rex (kontakt)

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Sara Palander

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-01972
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-16