Säker framtid i samhälle och affär - Forsknings- och Innovationsagenda för trafik- och fordonssäkerhet
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syfte och mål - uppfyllelse Projektets syfte och mål var att samla svenska aktörer med intresse för trafiksäkerhet runt en bred gemensam förankrad agenda, SFIA. Vidare se hur SAFER, inom sina områden, ytterligare kan stärka sin innovationsförmåga. Båda dessa syften har uppnåtts i projektet. Det finns en agenda och en bred och stark gruppering bakom denna som kan tjäna som grund för ett SIO-projekt. För SAFER finns nu konkreta tankar kring hur nyttiggörande/innovation kan stärkas ytterligare. Resultat och förväntade effekter - utfall Projektet har lett till det avsedda målet en bred och förankrad SFIA inom trafiksäkerhet. Agenda-arbetet har inneburit givande och viktiga diskussioner med aktörer representerande vitt skilda delar av och infallsvinklar på ämnet trafiksäkerhet. Agendan är därmed väl känd och etablerad och kan utgöra underlag för en SIO-ansökan. Oaktat denna möjlighet har arbetet inneburit ett starkare nätverk och rekrytering av nya intressenter runt såväl SAFER som framtida trafiksäkerhetsarbete. För SAFER innebär projektet också underlag till ett ökat nyttiggörande av FoU. Upplägg och genomförande - analys Upplägg och genomförande har gett önskat utfall. Inledningsvis genomfördes ett antal workshops med olika perspektiv på trafiksäkerhet. Dessa analyserades och bearbetades i en mindre grupp, som även genomförde förberedande interna workshops. Kontinuerligt gjordes avstämningar med enskilda viktiga aktörer, samt koppling mot andra agendor med beröringspunkter. Slutligen lanserades ett första utkast till SFIA vid en workshop. Denna version remitterades till agendaparterna för synpunkter som arbetades in och ledde till den slutliga nu förankrade och gemensamma agendan.

Deltagare

Anna Nilsson-Ehle (kontakt)

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-01969
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-01