Kontrakt och ledning för flexibilitet och kunskapsintegrering i tunnelprojekt
Forskningsprojekt , 2010 – 2014

I såväl Sverige som andra länder finns erfarenheter av fördyringar, kvalitetsproblem, konflikter och förseningar i byggprojekt. Problemen är särskilt stora i undermarksprojekt, där felaktiga antaganden om bergets egenskaper kan få mycket stora konsekvenser. Det närmaste årtiondet planeras många berg- och tunnelprojekt i Sverige och det finns alltså ett stort behov av att utveckla mer effektiva arbetsformer. En viktig aspekt är att finna ersättnings- och organisationsformer som på ett bättre sätt hanterar riskfördelning och skapar förutsättningar för ett flexibelt och innovativt samarbete mellan olika kompetenser. Då ökar också möjligheterna att anpassa konstruktionen till den information om geotekniska förhållanden som successivt framkommer under arbetets gång. I det här forskningsprojektet dokumenteras och analyseras beslutsprocesser, kontrakt, arbetsformer och erfarenheter från pågående, nyligen genomförda och planerade svenska bergtunnelprojekt. Utländska erfarenheter hämtas in genom litteraturstudier, medverkan i nätverk och studiebesök. Fokus ligger på hur *hårda* kontraktsaspekter samverkar med relationsorienterat ledarskap i att skapa förutsättningar för interorganisatoriskt samarbete under osäkerhet.

Deltagare

Anna Kadefors (kontakt)

Gästprofessor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-18