För en samhällelig industriell ekologi
Forskningsprojekt , 2011 – 2016

Syfte och mål
Projektet handlar om att utveckla tvärdisciplinära arenor for akademisk samverkan inom området Industrial Ecology, ett forskningsfält vars övergripande mål är samhällets ekologiska omvandling. Hittills domineras dock IE-forskningen av materialflödessstudier och ingenjörsvetenskaperna, med IEs mål kommer svårligen att nås om man inte på allvar granskar den mänskliga dimensionen runt samhällets materialflöden. Det krävs koordinerade ansatser för att locka och integrera samhällsvetare in i IE-fältet, så att mer systematiskt utforskande kan ske. Projektet ämnar också att utveckla Dr Baumanns ledarskapsförmåga i internationella sammanhang genom flytt till den prominenta holländska IE-miljön, med Erasmus Universitet Rotterdam som värd. Tillsammans med Prof Boons där planeras en rad aktiviteter för att utveckla samverkansstrukturer som främjar 1/ internationell samverkan av den än så länge fragmenterade samhällsvetenskapliga IE-forskningen, 2/ kompetensbyggande för en samhällelig industriell ekologi, inom akademin såväl som bland yrkesverksamma, och 3/ tvärvetenskaplig integration hos värdmiljön och hos den sökande. Projektets yttersta mål är befrämjandet av relevant kunskap för samhällets styrning av dess numera globala produktions- och konsumtionssystem.

Deltagare

Henrikke Baumann (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam, Netherlands

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-07-08