Uppbyggnad av ett ramverk för val av bästa möjliga teknik för dagvattenrening
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Dagvatten rinner av tak och vägar vid regn och snösmältning och för då med sig föroreningar från bland annat trafik, byggnader och luftnedfall. Metaller och organiska föroreningar förekommer ofta i så höga halter i dagvatten att vattenkvalitetsstandarder överskrids. Hållbar dagvattenhantering anses vara ett viktigt steg för att uppnå de miljökvalitetsmål som eftersträvas i det europeiska Vattendirektivet samt våra svenska miljömål. Bland annat räknar man med att installera 160 reningsåtgärder till ett värde av 80 Mkr för att minska utsläpp av föroreningar med dagvatten till kustnära vatten i Sverige. Med sådana investeringar följer ansvaret att välja "rätt" metod för dagvattenrening.

Marknaden för reningstekniker har utvecklats snabbt under de senaste tio åren och det finns nu ett stort utbud av tillgänglig teknik. Det fattas dock en samlad bedömning om vilken eller vilka tekniker som bäst uppfyller kraven för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Anledningen till detta är att väldigt många faktorer - såsom kostnad för installation och underhåll, uppfyllelse av vattenkvalitetskrav, markanvändning, social acceptans, reningseffekt, kvittblivning av förorenade massor, etc. - spelar in i valet av metod, och det krävs en helhetssyn för att kunna väga olika metoder mot varandra med avseende på dessa faktorer. Målet med denna forskning är att utveckla ett ramverk för att på ett strategiskt och transparent sätt välja bästa möjliga teknik för dagvattenrening i urbana miljöer, så att utsläppet av oönskade föroreningar till vattendrag och omgivande miljö minskar eller upphör.

Deltagare

Karin Björklund (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 942-2015-1474
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-17