LENS - Logistics and Environment Research Network of Sweden
Forskningsprojekt , 2010 – 2014

Syfte och mål

Övergripande syftar satsningen till att stärka och nyttiggöra den samverkan som initierats mellan de största forskningsmiljöerna inom området logistik och miljö genom ett formaliserat forskarnätverk. Nätverket ska arbeta aktivt med kunskapsöverföring inom och mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Syftet är också att stärka den svenska akademiska forskningens ställning på den internationella forskningsarenan. Verksamheten täcker miljöaspekter inom hela logistikområdet.

Resultat och förväntade effekter

Målen för nätverkets verksamhet kan delas in i fyra huvudsakliga områden: 1.Ett ökat nätverksarbete inom akademin 2.Förbättrad kunskaps- och informationsspridning mellan akademi och näringsliv/samhälle 3.Internationell positionering av svensk forskning 4.Ökad samverkan inom forskarutbildningen, inkl forskarutbildningskurser

Uppläggning och genomförande

Nätverket initieras och verksamheten startar upp under åren 2010-2012. Verksamheten byggs utifrån årligen återkommande nätverksträffar för hela nätverket och gemensamma doktorandkurser. Verksamheten drivs av en arbetsgrupp med representation från Göteborg, Linköping och Lund (senior forskare och doktorand). Under 2012 kommer en större Workshop att anordnas.

Deltagare

Mats Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-03