Verifikation av byggherrens funktionskrav och byggnadens egenskaper -Post dok etapp 2
Forskningsprojekt , 2007

Byggherrens krav – en väsentlig utgångspunkt för bättre byggande

Ett byggnads- eller lokalprojekt innebär som regel omfattande investeringar. Summan av alla de krav som ställs på byggprocessen – den totala kravbilden – bestäms i huvudsak av byggherren och de verksamhetsmål och strategier som den verksamhet inom vilken byggherren verkar. Som företrädare för ägare, kunder och samhällets krav skapar byggherren redan i tidiga skeden förutsättningar för övriga aktörer under såväl byggprocessen som den långsiktiga förvaltningen av vår byggda miljö. Programskedet och byggherrens möjligheter att formulera krav är på det sättet avgörande för ett gott slutresultat och viktigt i en tid då byggherrerollen bör förstärkas. Det dokument som förmedlar den totala kravbilden kallas lokalprogram.

Denna ansökan avser en förlängning av tekn dr Nina Ryds postdoktorala studier vid Luleå tekniska universitet. Studierna avser en utveckling av programdokumentens möjligheter att förmedla byggherrens funktionsbaserade krav med ett lokalprojekt, metoder för att genomföra programarbete liksom förutsättningar för att stödja och styra en kravformuleringsprocess utifrån byggherrens perspektiv. Utöver detta kommer utvärderingar av hur väl byggnaders funktion stämmer överens med verksamhetskrav att analyseras i syfte att säkerställa att slutprodukten motsvarar kundens/byggherrens önskemål.

De redan påbörjade fallstudierna i Danmark och Holland har resulterat i internationellt kunskapsutbyte och nätverksbyggande om hur byggherrens krav tillgodoses i byggskedet och hur detta sedan utvärderas. Ansökan avser således fördjupade studier om: hur byggherrens funktionsbaserade krav som formulerats i tidiga skeden av byggprocessen verifieras och utvärderas. Särskild vikt läggs vid studier av programverktyg.

Deltagare

Nina Ryd (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2006-2337
Finansierar Chalmers deltagande under 2007

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-02