Verifikation av byggherrens funktionskrav och byggnadens egenskaper
Forskningsprojekt , 2005 – 2006

Byggherrens krav - en viktig utgångspunkt för bättre byggande

Som företrädare för ägare, kunder och samhällets krav skapar byggherren redan i tidiga skeden förutsättningar för övriga aktörer under såväl byggprocessen som den långsiktiga förvaltningen. Programskedet och byggherrens möjligheter att formulera krav är på det sättet avgörande för ett gott slutresultat. Brister i det tidiga programskedet har sedan lång tid tillbaka påtalats som en bland flera orsaker till byggsektorns något skamfilade rykte att inte kunna leverera väl fungerande byggnader.

Detta postdoktorala projekt avser att utveckla programdokumentets möjligheter att förmedla byggherrens funktionsbaserade krav med ett lokalprojekt, metoder för att genomföra programarbete liksom förutsättningar för att stödja och styra en kravformuleringsprocess utifrån byggherrens perspektiv. Dessutom kommer utvärderingar av hur väl byggnaders funktioner stämmer överens med versamhetens krav att analyseras i syfte att säkerställa att slutprodukten motsvarar kundens/byggherrens krav.

Genom fallstudier om byggherrens programverktyg, och byggherrens utvärderingsmetoder förväntas betydande kunskapsutbyte och nätverksbyggande ske som på sikt skapar förutsättningar för att byggnader bättre motsvarar byggherrens verksamhets-/affärsmål.

Deltagare

Nina Ryd (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

SWECO

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2005-1435
Finansierar Chalmers deltagande under 2005–2006

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-02