Innovativa verktyg för byggherrars kravformulering i tidiga skeden
Forskningsprojekt , 2004 – 2005

 
I samband med såväl ny- som ombyggnad av lokaler genomförs ett programarbete i syfte att formulera målen med lokalprojekt. Det är en process då byggherrens krav successivt fångas upp, tolkas, bekräftas och sedan sätts i bruk. I ett lokalprogram sammanfattas och fastställs förutsättningar för ett lokalprojekt. Programmet blir på det sättet ett av byggherrens viktigaste redskap för att formulera och följa upp sina behov under bygg- och förvaltningsprocessen. Studien syftar till att utveckla praktiskt användbara verktyg som stödjer och underlättar byggherrens programarbete under en lokalplaneringsprocess. Utgångspunkt för studien är analys av befintliga programmeringsverktyg, erfarenheter från tidigare forskning om programarbete samt angränsande forskningsfält. Studien bygger på intervjuer och enkäter där tillämpningar av nya programarbetsverktyg kan analyseras.

Deltagare

Nina Ryd (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Vasakronan

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2004-258
Finansierar Chalmers deltagande under 2004–2005

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-02