Vindkraftsbullers fysiologiska påverkan på sömn
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Ett av de vanligaste klagomålen från personer som bor i närheten av vindkraftverk är sömnstörningar p g a bullret. Detta stöds av tidigare utförda tvärsnittsstudier på människor som bor nära vindkraftverk, och samma konsekvenser är också kända från andra bullerkällor såsom väg-, tåg- och flygtrafik. Tidigare studier om störningar av vindkraftsbuller har fokuserat främst på allmän störningsuppfattning, och inte specifikt studera risken för sömnstörning. Dessa studier har vidare i princip enbart använt sig av självrapporterad störning via t ex enkäter, samt att resultaten baserats på beräknade exponeringsnivåer. Dessutom är den lokala meteorologin annorlunda nattetid vad gäller atmosfärisk stabilitet, vilket har visats kunna öka bullerexponeringen nattetid. I de tidigare studierna har denna ökning noterats men tyvärr förbisetts. God sömn är avgörande för att upprätthålla en br hälsa, och det är allmänt accepterat att sömn är viktigt för många olika kroppsliga mekanismer som exempelvis minneskonsolidering, fysisk förnyelse och återhämtning, allmänfunktion dagtid och hormonreglering. Bullerexponering under sömnen kan leda till sönderbruten sömnrytm, förändringar i hjärt-kärlbalansen samt uppvaknanden. Sekundära effekter innefattar dålig upplevd sömnkvalitet, trötthet samt försämrad fysisk allmänfunktion dagtid samt försämrad kognitiv prestationsförmåga. Eventuell påverkan på sömnkvalitet på grund av buller från vindkraftverk är därför av stort intresse för samhällsplanerare, beslutsfattare, akustikkonsulter, vindkraftsprojektörer samt privatpersoner som bor i närheten av vindkraftverk. Detta projekt syftar till att undersöka hur buller från vindkraftverk påverkar sömn. Arbetet kommer primärt att göras i laboratorium där deltagare som bor i vindkraftsetablerade områden rekryteras för att sova i vårt högkvalitativa ljudmiljölab. Försökspersonerna kommer under nätterna exponeras för vindkraftsljud som motsvarar de nivåer man kan förväntas mäta nattetid i boendmiljön. Polysomnografi kommer användas för att övervaka försökspersonernas elektrofysiologiska hjärnaktivitet, data som sedan kan användas för att studera deras sömnstruktur (t ex hur mycket djupsömn de får och hur denna är fördelad under natten), uppvaknanden, förändringar i hjärtaktivitet och blodtryck, syrenivån i blodet o s v. Genom att variera bullerexponeringarna (olika ljudnivåer och ljudkaraktärer orsakade av skillnader i den lokala meteorologin) mellan nätterna kan man ta reda på de fysiologiska förändringarna under sömnen och relatera dessa till typiska bullerexponeringar som finns i verkliga bostäder. Bullerexponeringarna som används i denna studie är baserade på inspelningar av verkliga vindkraftverk, men som justeras (både till karaktär och ljudnivå) så att de simulerar bullerexponeringen vid bostäder belägna på varierande avstånd från vindkraftverken. Simulationerna är gjorda med i projektet speciellt utvecklade beräkningsmodeller för ljudgenerering och ljudtransmission, modeller som kan använda verkliga meteorologiska data som beskriver de speciella situationer som normalt inträffar nattetid. För att validera laboratorieresultatet kommer laboratorierbetet att kompletteras av sömnstörningsmätningar i försökspersonernas hemmiljö. Nyheten med detta projekt är att brygga över kunskapsgapet mellan buller från vindkraftverk och sömnstörning. Vi kommer att undersöka om bullret orsakar sömnstörning, och om så är fallet, graden av sömnstörning vid olika ljudnivåer. Skillnader mellan olika grupper av försökspersoner kommer att utvärderas och alla resultat kommer att jämföras med andra former av buller i bostadsmiljön.

Deltagare

Jens Forssén (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 210-2013-745/ID5515BLILJA
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-08