Management av immateriella tillgångar i digitaliserande företag
Forskningsprojekt, 2016 – 2018

I takt med att olika industrier digitaliseras skapas nya utmaningar och möjligheter för management av immateriella tillgångar (IPM). Syftet med detta forskningsprojekt är därför att kartlägga och förklara vilken roll IPM spelar och kan spela i olika företags- och affärsstrategier för att skapa uthållig innovations- och konkurrenskraft i svenska företag i samband med digitalisering.

Projektet är designat för att ta fram ny kunskap som är relevant för och applicerbar på svenska företag. Projektet har nämligen som mål både (1) att utveckla ny kunskap och nya metoder och modeller för IPM, och (2) att sprida denna kunskap till svenska företag för att bidra till deras konkurrenskraft.

 

Deltagare

Marcus Holgersson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Henrik Berglund

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Charlotta Kronblad

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Sarah van Santen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Stiftelsen IMIT

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-04666
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-05