Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektets övergripande syfte är att visa på olika styrmedels potential att bidra till förverkligandet av framtidens bioraffinaderier för produktion av förnybara drivmedel i kombination med andra produkter. Projektets mål är att bidra med: (i) en internationell kunskapssyntes av styrmedel för att stimulera innovation, uppskalning och spridning av ny teknologi med fokus på bioraffinaderier och produktion av förnybara drivmedel; (ii) ett innovationspolitiskt ramverk som kan användas för att analysera hur olika typer av styrmedel bidrar till forskning och utveckling, uppskalning och spridning av mogna teknologier; samt (iii) en bedömning av lämpliga styrmedelsval ur ett svenskt perspektiv. För att möjliggöra innovation och industriell kapacitet behöver alla tre nämnda faser av den teknologiska utvecklingsprocessen stimuleras. I Sverige saknas dock styrmedel för uppskalning av innovativ teknologi samt för spridning av mer mogen teknologi.

Deltagare

Hans Hellsmark (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Julia Hansson

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Projekt-id: P42394-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-29