Visualisering av energianvändning i lokaler
Forskningsprojekt , 2017

Många lokalfastighetsägare har uttryckt stort behov av att skapa incitament för sina hyresgäster för att de ska minska sin del av byggnadens energianvändning.
Genom att visualisera energianvändningen för hyresgästen ökar deras kunskap och förståelse för sin energianvändning.

Målet är att det ska leda till smartare, effektivare användning av energi med minskad
energianvändning och kostnad som följd. Detta projekt syftar till att ta fram ett sådant verktyg.


Syftet med projektet är att ge kunskap, stöd och praktisk demonstration till lokalfastighetsägare när de kommunicerar energi med sina hyresgäster.

I projektet tas en prototyp fram som sedan utvärderas i en av Akademiska Hus byggnader. Arbetet delas upp i sju aktiviteter: behovsanalys, konceptutveckling, prototyp, datainsamling, implementering, utvärdering och slutrapport.
Genom att integrera ett beteendevetenskapligt perspektiv i utvecklingsarbetet är förutsättningar goda för att ta fram
ett effektivt visualiseringsverktyg.

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20