Design av knapptryckningsljud (DOSS)
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Syfte och mål
Det här projektet kommer att ta fram tekniskt mätbara mått för att förklara ljudupplevelsen vid en knapptryckning eller hantering av andra reglage, exempelvis spakar. Detta förväntas halvera utvecklingstiden för nya knappkomponenter genom en tydligare kravställning mellan fordonstillverkare och underleverantörer. Vår målsättning med detta projekt är att förbättra den auditiva kvaliteten.

Förväntade effekter och resultat
Metodiken kommer att användas för att utvärdera redan existerande knapptryckningsljud och hur de överensstämmer med övrig design för användarupplevelsen och vid utveckling av nya målljud. Det är en viktig kompetensuppbyggnad som idag saknas, för en målinriktad UX design måste det finnas en tydlig koppling och förståelse för hur UX korrelerar med tekniska mätbara parametrar. Metodiken kommer att ligga till grund för en kravställningsmetodik som kommer att användas vid kommunikation med underleverantörer.

Planerat upplägg och genomförande
Metodiker för inspelning av mindre komponentljud utredas och tekniskt mätbara mått tas fram. Efter det kommer ljuden utvärderas i lyssningsförsök för att hitta akustiska faktorer och för att skatta uppskattningen. Sedan kommer ljuden syntetiseras (dvs realistiska knapptryckningsljud simuleras). Mha de syntetiserade ljuden kan förändringar utvärderas tidigare i designprocessen. I ett sista steg sker en syntes av hur tekniskt mätbara mått påverkar den perceptuella upplevelsen och vilka mått som bör ligga till grund för en kravställning för VCC knapptryckningsljud.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28