Internationellt samarbete för utveckling av en två stegs selektiv oxidationsprocess
Forskningsprojekt, 2017 – 2021


Projektets syfte är att genom internationellt samarbete utveckla ny teknik för effektiv termokemisk omvandling och samtidigt öka forskningens excellens. Samarbetet utgörs av forskarmobilitet och kunskapsutbyte mellan befintliga forskargrupper och forskningsinfrastrukturer i Sverige och USA.

De tekniker som projektet syftar på är termisk katalys (OXL, Oxygen Looping) och trycksatt gasrening (PGC, Pressurized Gas Cleaning) samt relaterade system som avancerad syrgasförbränninng. En kombination av dessa tekniker möjliggör mycket effektiv och flexibel omvandling av fasta bränslen, samt avfallsströmmar för kombinerad produktion av el, gasformliga bränslen, syntesgas och ånga för användning i t. ex. industri eller transportsektorn. Med konceptet finns möjlighet att avskilja och nyttiggöra koldioxid och andra vanligt förekommande förbränningsemissioner och omvandla dem till produktströmmar, samt minimera uttaget av mineraler genom  en ny och effektiv termisk återvinningsmetod som kopplar samman forskningsområderna radikalkemi, katalys samt värme och massöverföring i fluidbäddar.

Deltagare

Fredrik Lind (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44887-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-08