Nya småporiga zeolitkatalysatorer med högt kiselinnehåll för direkt partiell oxidation av metan till metanol
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ökar hastigheten för en kemisk reaktion. Katalytiska tekniker är väsentliga i många sektorer av samhället och används t.ex. för tillverkning av konstgödsel, raffinering av bränslen, syntes av konstfibrer och för rening av avgaser från förbränningsmotorer. I omställningen till ett hållbart samhälle spelar katalytiska processer en avgörande roll.

I det föreslagna projektet kommer nya katalysatorer att tillverkas och utvärderas för direkt oxidation av metan till metanol, en utmanande reaktion för vilken det idag saknas effektiva katalysatorer. Nya småporiga material av zeolittyp med högt kiselinnehåll kommer att syntetiseras och funktionaliseras med högfördelade järn- och kopparjoner. Dessa metalljoner utgör de aktiva sätena för reaktionen där metan reagerar direkt till metanol. I projektet kombineras materialsyntes, funktionalisering, in situ-spektroskopi med mätningar av aktivitet och selektivitet för metanolbildning.

Reaktionen som kommer att studeras är en drömreaktion inom katalys och resultaten från projektet väntas få stor betydelse för svensk katalysforskning.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Teknisk ytkemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-04811
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-06