Parkeringsnormer och mobilitetstjänster för hållbar mobilitet
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

En omställning till mer hållbara transporter i städer är en förutsättning för att lösa så väl globala som lokala utmaningar. Samtidigt som man vill begränsa de negativa konsekvenserna av ökade transporter så vill man inte inskränka människors möjlighet att förflytta sig och resa till och från arbetsplatser, fritidsintressen, butiker och andra aktiviteter. Lösningarna på transporternas miljöproblem måste alltså innehålla åtgärder som försvårar användandet av den privatägda bilen samtidigt som det erbjuder attraktiva alternativ. Olika mobilitetstjänster så som bilpooler kan vara ett sådant alternativ.Allt fler studier visar att tillgång till parkering påverkar valet av transportslag. Fler och billiga parkeringsplatser innebär att bilen används oftare, även i områden med god tillgång till kollektivtrafik. Färre och dyrare parkeringsplatser kan alltså vara ett viktigt verktyg för att minska trängsel och utsläpp från bilar. Samtidigt kvarstår frågan om hur människors rörlighet och tillgänglighet ska kunna tillgodoses.Parkeringsplatser för bostäder har varit reglerade genom så kallad parkeringsnormer där man har bestämt antalet parkeringsplatser per lägenhet. Ofta har det varit en parkeringsplats per lägenhet. Detta har dock visat sig fördyra byggprocessen och även de som inte har bil får bära de extra kostnaderna. De senaste åren har mer flexibla parkeringsnormer införts där man minskat antalet parkeringsplatser per lägenhet givet att det har kunnat erbjudas ett annat alternativ till privat bilägande, såsom bilpool.I detta projekt kommer vi att utvärdera dessa initiativ genom att studera hur man kan kombinera en begränsning i antal parkeringsplatser med mobilitetstjänster och hur detta påverkar människors mobilitetsmönster. Är det mindre troligt att man äger bil om man är medlem i en mobilitetstjänst? Gäller detta i alla bostadsområden, oavsett var de ligger och antalet parkeringsplatser per lägenhet? Innebär färre parkeringsplatser fler medlemmar i mobilitetstjänsten och miljövänligare transportval?För att förstå förutsättningarna för ändrade resvanor och intresse för mobilitetstjänster vinnlägger vi oss om att förstå de undersökta hushållens vardagsliv och resmönster. Utöver resor till och från arbetet är livsmedelsförsörjningen också särskilt intressant ur ett mobilitetsperspektiv. En rikstäckande undersökning på visar att mer är 70% av hushållen tar bilden till matbutiken minst en gång i veckan. Bara 10 % uppger att de aldrig tar bilden när de handlar mat. E-handeln har fortfarande en mycket liten andel av dagligvaruhandeln.Projektet består av två delprojekt. I det första delprojektet kommer vi att skicka ut enkäter till boende i Wallenstams fastigheter. Wallenstam har erbjudit sina hyresgäster medlemskap i WallenstamDrive, ett samarbete mellan Wallenstam, hyrbilsbolaget Hertz och bilpoolsoperatören Sunfleet. Genom att erbjuda denna tjänst har Wallenstam kunnat bygga hus med färre parkeringsplatser. Från enkätsvaren kommer tre bostadsområden att identifieras för att mer noggrant kunna följa hur de boende väljer att transportera sig, handlar och deras inställning till parkering och mobilitetstjänster. Ett fjärde område kommer också att studeras: en nybyggd bostadsrättförening, BRF Viva, byggt av Riksbyggen. BRF Viva är ett plusenergi kvarter med hög miljöstandard, som inte kommer att erbjuda någon boendeparkering, utan istället tillgång till en elbilspool.Resultaten från projektet kommer att kunna ge goda insikter i hur parkeringsnormer och mobilitetstjänster påverkar bilägande och människors transportval. Det kommer därmed ge relevant information till bostadsbolag så som Riksbyggen och Wallenstam för deras kommande projekt, speciellt i täta städer, men också till tjänstemän och beslutsfattare inom kommuner och landsting som vill planera för hållbarare städer.

Deltagare

Frances Sprei (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017-01029
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30