Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Bakgrund

Innovationer inom området idrott/teknik/hälsa har en stor tillväxtpotential och med den kompetens som finns i regionen är detta ett potentiellt nytt styrkeområde för Västsverige.
Center for Health and Performance (GU) och Sport och Teknologi (Chalmers) samarbetar idag i Idrottskluster Väst med bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR). Detta förprojekt har identifierat nästa steg och expandera projektet genom att skapa en arena som marknadsförs och synliggörs för alla aktörer inom området. Starten projektägarna fått med hjälp av VGR har varit framgångsrik, men resurser har saknats för att synliggöra satsningen och samverka strukturerat
med relevanta företag. Nästa steg ger projektet möjlighet att bli en permanent och bestående partner.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att driva tillväxt och innovation tillsammans med små och medelstora företag (SMF) i regionen som arbetar inom området idrott/teknik/hälsa.

Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH) möjliggör för regionen och
intresseområdets aktörer, dvs akademi, användare, offentlig sektor och industri, att mötas för att tvärvetenskapligt utbyta idéer, kontakter och synpunkter som kan initiera samarbetsprojekt, produktutveckling och nyskapande av innovativa och högteknologiska lösningar.


Problem: Utmaningarna inom området är att synkronisera brukarnas behov, företagens möjligheter och akademins kunskapsgenerering, så att nya produkter utvecklas och att ny kunskap implementeras i vardagen på ett hållbart sätt. Idag finns ingen samlande, koordinerande och drivande organisation för kompetens, finansiering och samverkan inom området. Idrottsrörelsen driver sin verksamhet med knappa ekonomiska resurser. Företag drivs utifrån ett vinstdrivande perspektiv. Akademisk forskning vill generera nya resultat som kan publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Konsekvensen är att möten, utbyten och samverkan sällan förekommer. De gemensamma intressen som finns inom idrott/teknik/hälsa som innovations-
och tillväxtmotor för samhället utnyttjas därmed sällan.

Lösning: Genom att skapa ITH kan aktörer inom området mötas så att idéer och kunskap sprids. Detta medför att implementerings-
och kunskapsgenereringshastigheten ökas. Utveckling av nya
produktkoncept är en förutsättning för att nation och region skall kunna fortsätta konkurrera på en global marknad. Nya konstellationer där akademi, användare, offentlig sektor och industri
samverkar på ett unikt sätt, blir en intressant
modell för andra EU
-
länder. ITH avser att
komplettera och expandera den tidigare verksamheten i Idrottskluster Väst genom att fungera
som arena samt facilitera och stödja innovationer och entreprenörskap, vilket kan generera fler företag och nya arbetstill
fällen. ITH ska stimulera samverkan mellan företag, akademi, offentlig
sektor och idrottsrörelse, så att det skapas förutsättningar för kunskapsöverföring och utveckling av innovativa idéer. Projektet vill synliggöra innovationsarenan och visa att ITH är den givna kontaktytan för företag som behöver stöd och rådgivning. Kunskapsöverföringen som skapas ger möjlighet att kommersialisera produkter/tjänster och utveckla tillväxt för regionen. Kunskapen inom ITH ska bli mer känd och tillgänglig för samhället. Innovation inom idrott/teknik/hälsa kan förändra människors syn på fysisk aktivitet och få positiva effekter på hälsa, jämställdhet och välbefinnande. Med utgångspunkt i sina värderingar har idrottsrörelsen visat på nyttan med integrationsarbete, likabehandling och icke- diskriminering. Det finns dock fortsatta problem vad gäller socio- ekonomiska skillnader i hälsa och idrottspreferens, miljöpåverkan samt vad som betraktas som traditionellt manligt och
kvinnligt inom idrott. Projektet vill belysa dessa skillnader. Förankringsarbetet inom
föreliggande projekt har skett genom avstämningar med idrottsrörelsen, företagsträffar och s k idrottscaféer och med styrgrupperna för GU:s Center for Health and Performance (CHP) och Chalmers Sport och Teknologi.

Deltagare

Aleksandar Matic (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Finansiering

Tillväxtverket

Projekt-id: 20201293
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-28