Microwave-assisted transesterfication of lignocellulose-derived yeast oils for biofuel application
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Projektets huvudsyfte är att adressera begränsningarna för mikrobiell oljebaserad biodiesel, med särskilt fokus på kostnaden för kolkällan, jästens produktivitet och lipidutvinningseffektiviteten. Detta kommer att bidra till en minskning av produktionskostnaderna för biodiesel och öka dess konkurrenskraft. De specifika målen är: 1) Att utveckla en robust jäststam för produktion av lipider från lignocellulosa. 2) Att öka lipidackumuleringen och titern genom optimering av tillväxtförhållandena. 3) Att utveckla en snabbare och renare in situ transesterifieringsprocess


De förväntade resultaten inkluderar förbättrade jäststammar med potential för industriell tillämpning och nya metoder för cellodling och lipidutvinning. Den totala ökningen i produktivitet och processeffektivitet samt minskningen av råvaror och energikostnader kommer bidra avsevärt till att minska produktionskostnaderna. Sammanfattningsvis kommer projektet att ge en kostnadseffektiv mikrobiell biodiesel baserad på icke-livsmedelsgrödor, och erbjuda ett grönt och hållbart alternativ till den europeiska bränslemarknaden.


Projektet har delats in i tre arbetspaket för att adressera forskningsmålen (WP1-3) och ett arbetspaket för spridning och exploatering av resultat (WP4). I WP1 kommer förbättrade stammar att utvecklas (20 månader), medan cellodling och lipidackumulering optimeras i WP2 (19 månader), och slutligen kommer mikrovågsassisterad biodieselproduktion att genomföras i WP3 (18 månader). Var och ett av arbetspaketen syftar till att uppfylla respektive mål.

Deltagare

Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03486
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-28