Taktisk resursallokering för effektivt kapacitetsutnyttjande
Forskningsprojekt, 2017 – 2023

Tillväxten inom flygindustrin förväntas öka stort, samtidigt kan man räkna med en mycket hård konkurrenssituation, med krympande marginaler och ökande krav på flexibilitet. Förmågan att effektivt kunna anpassa sitt produktionssystem - när förutsättningar som volymer och produktmix förändras - kommer således att bli avgörande för att uppnå ett högt kapacitetsutnyttjande utan att göra avkall på servicegrad och omsättningshastighet. Flygbranschen har unika krav där extrem teknisk precision ska kombineras med regelverk för kvalitetssäkring; uppgiften att säkerställa kostnadseffektiv tillverkning är således extra utmanande.

Taktisk resursallokering, dvs att vid resurs- och kapacitetsplanering allokera bearbetningsoperationer till produktionsresurser, har därför identifierats som en viktig framgångsfaktor för att maximera resursutnyttjandet och samtidigt säkerställa långsiktigt effektiva produktionsflöden. Den här typen av taktisk planering är central i produktionssystem för lågvolymstillverkning - som i flygindustrin - och görs idag erfarenhetsbaserat, utan metodstöd.

Få akademiska studier har fokuserat på den här typen av taktisk planeringsnivå, vilket gör det svårt att veta vilka data som krävs, och hur modeller och algoritmer för taktisk resursplanering ska utformas, för att på bästa sätt svara mot branschens produktions- och planeringsförutsättningar. Det finns därför ett behov av teoriutveckling kring design och användande av modeller och metoder för denna typ av kapacitetsplanering, vilket är syftet med projektet.

Deltagare

Ann-Brith Strömberg (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Torgny Almgren

Matematik

Sunney Fotedar

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Tekniska högskolan i Jönköping

Jönköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04845
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-04