Hetisostatisk pressning av PM-komponenter med atmosfärskontroll
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Att tillverka metallkomponenter via pulvermetallurgisk teknik (PM) är en resurseffektiv metod som ger färdig form med få processteg. Goda egenskaper uppnås om komponenten förtätas med hetisostatisk pressning (HIP), och idag är det möjligt att även härda komponenten genom snabbkylning. Den bärande idén med detta projekt är att även inkludera atmosfärskontroll i detta förlopp. Exempelvis uppkolning ger komponenten en hård och slitstark yta vilket möjliggör nya applikationer. Med atmosfärskontroll är det även möjligt att undvika oxidbildning vid HIP och därmed undviks efterbearbetning.
Förväntade effekter och resultat

Projektet ska vid avslut:

- Demonstrerat koncept med atmosfärskontrol för minst 5 olika materialtyper. Detta ger en samlad bild över potentialen för processen. Material ska påvisa exempelvis en ökad hårdhet som följd av atmosfärskontroll, alternativt minskad mängd oxider vid ytan relativt obehandlade prover.

- Demonstrerat koncept för både sintrade produkter och heltäta produkter, i syfte att appliceras på komponent oberoende av processhistoria likt sintrat, additivt tillverkat etc.

- Demonstrerat konceptet dels i försöksuppställningar på Quintus, men även med mildare behandling för traditionella pressar. Projektet ska ha besvarat vad som kan implementeras på existerande pressar utan negativa konsekvenser.

- Demonstrerat konceptet för uppkolning, nitrering, och oxidstabilitet. Uppkolning och nitrering utförs i ovanstående punkter. Oxidstabilitet utvärderas för krominnehållande material.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

AGA Gas AB

Göteborg, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Jernkontoret

Stockholm, Sweden

Quintus Technologies AB

Västerås, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Uddeholms AB

Hagfors, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02378
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15