Ökad innovationsförmåga över organisationsgränser i hälso- och sjukvård
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Projektets målgrupp är organisationer inom primärvård, specialistvård, folktandvård och kommunal äldrevård vars främsta verksamhetsmässiga utmaningar är att samverka över organisationsgränser, både interna och externa, samt att effektivisera vården bland annat genom digitalisering. Samtliga projektparter har utvecklingsbehov som involverar andra instanser i vårdkedjan och som därför behöver hanteras med nya metoder och samverkansformer. Projektets syfte är att i de medverkande vårdorganisationerna öka förmågan dels att tillvarata kompetens och idéer hos vårdpersonal, patienter och anhöriga, och dels att leda och organisera framgångsrika innovationsprocesser med utgångspunkt i identifierade behov. Syftet på längre sikt är att, baserat på resultat och erfarenheter från projektet, på bredden erbjuda organisationer inom primärvård, tandvård, specialistvård och kommunal vård paketerade stödinsatser för utveckling av deras innovationsförmåga. Erbjudandet som ska tas fram och testas innehåller stödinsatser i två delar: först en utbildningsdel och därefter en tillämpningsdel där de deltagande grupperna tillämpar kunskaperna i verkliga innovationsprojekt i sina organisationer, under handledning. Cheferna deltar aktivt; i tillämpningsdelen leder de sin grupp och får samtidigt handledning i innovationsledning och -organisering. Resultaten och erfarenheterna från 2017 års Vinnova-finansierade projekt “Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård” har arbetats in i upplägget för detta projekt där det nya bland annat är det aktiva deltagandet av chefer hela vägen. Lärandet har dessutom breddats till att omfatta individ-, grupp- och organisationsnivå samtidigt.

Deltagare

Lars Medbo (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Carl Wänström

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Hokahey consulting AB

Grebbestad, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-16