Wooden Buildings in Silent Sustainable Cities
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Förtätningen av våra städer är pågående. Den urbana förtätningen har såväl ekonomiska som sociala fördelar, men den har också en negativ påverkan på invånares hälsa. En direkt konsekvens är ökningen av buller- och vibrationskällor som tillsammans med en ökande andel hus med trästommar leder till buller och vibrationer som överskrider hälsosamma nivåer. Andelen trähus ökar och de är mer miljövänliga än traditionella byggnadstyper. Projektet kommer att utveckla metoder som kan prediktera potentiellt störande vibrationer och strukturburet buller i träbyggnader, som ett första steg för att minska påverkan på de boendes välbefinnande. Genom en kombination av beräkningsbaserade modeller och experimentellt arbete kommer det exempelvis att bli möjligt att prediktera hur nära en spårväg som en träbyggnad kan byggas.

Den utvecklade metodiken kommer attt implementeras i byggprocessen och kommer således att möjliggöra hållbar urban förtätning utan att ge avkall på livskvalitet. För att möta forskningsutmaningarna, har vi satt ihop en projektgrupp med forskare från olika institutioner vid Lunds universitet och från Chalmers tekniska högskola, med komplementär expertis. Vi har ett etablerat samarbete med byggindustrin som vi tillsammans med kommer att driva utvecklingen av metoderna för prediktion av buller och vibrationer i hållbara förtätade städer, och implementera användandet av dem i byggprocessen.

Deltagare

Peter Folkow (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-12