Växelverkan mellan mikro- och makroprocesser i batterifordon
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

En accelererad utveckling av tekniker för elektromobilitet i Sverige är nödvändig för att möjliggöra omställningen till

en hållbar transportsektor. Batteriers prestanda och begränsningar i fordontillämpningar beror på en komplex

interaktion mellan kemi, elektrokemi, materialegenskaper och driftsförhållanden. Det finns idag stora

kunskapsluckor framför allt vad gäller hur, och i vilken utsträckning, de makroskopiska förhållandena (körsträcka

och körbeteende) växelverkar med de mikroskopiska (transportprocesser och kemi i enskilda battericeller).

I detta projekt kommer ett avancerat modellramverk att tas fram för att möjliggöra simuleringsbaserad optimering

av material- och systemparametrar i elfordon. Modellen kommer användas för att fylla kunskapsluckan om

kopplingen mellan de makroskopiska och mikroskopiska skalorna. Den kommer dessutom användas till att ta

fram riktlinjer och fördjupad förståelse nödvändig för att möjliggöra konceptuell design och dynamisk optimering av

elfordon.

Deltagare

Henrik Ström (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Jelena Andric

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Dario Maggiolo

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47906-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-03