Värdering och styrmedel för sjöfartens miljöbelastning (VäSt)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Detta projekt är ett samarbete mellan IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers och Clean Shipping Index. Det övergripande målet är att göra en värdering av olika miljöbelastningar från sjöfarten. Värderingen kommer att användas i en analys av hur styrmedel kan utformas för att prioritera de viktigaste belastningarna, samt vilken effektivitet styrmedlen har för att minska miljöpåverkan från dessa belastningar.


Denna kunskap är nödvändig som bakgrundsdata för att konstruera effektiva styrmedel för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Resultaten i detta projekt kommer att användas för att verifiera och vidareutveckla sådan metodik, samt att jämföra investeringskostnader för miljöteknik med besparingar enligt de ekonomiska styrmedlen. Tillvägagångssättet är att genomföra en verklig analys av kostnader och fördelar för olika fartygsägare som trafikerar svenska vatten. Resultaten kan därför också användas som stöd till investeringar i ny teknik som ofta motiveras med miljöskäl. Utöver dessa rent företagsekonomiska aspekter kommer projektet att beräkna minskningar i miljökostnader från de minskade miljöbelastningarna. Dessa miljökostnader kommer att uppskattas som värdet av ekosystemtjänster och s.k. åtgärdskostnader.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Erik Fridell

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Clean Shipping Index (CSI)

Göteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-08