UEQ - simuleringar, visualiseringar och utvärderingar av framtida hållbara stadsmiljöer
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Rådande praxis i stadsplanering i Sverige tar hyfsat hänsyn till ljud- och vindkomfort men inte till grönområdenas inverkan på termisk komfort och luftkvalitet i offentliga utrymmen. Hittills har  bedömningen av dessa kritiska parameter av stadsmiljökvalitet (SMK) gjorts av externa experter i slutfaser av stadsplaneringen när strategiska, förebyggande åtgärder är svåra att införa. Detta projekt undersöker hur ett mycket avancerat digitalt verktyg med namnet IPS IBOFlow kan användas för att integrera experter och intressenter i de tidiga stegen av stadsplanering och därmed säkerställa hög SMK för majoriteten av medborgarna. De slutliga resultaten inkluderar ett praktiskt stadsplaneringsverktyg med unika egenskaper när det gäller rymdupplösning och beräkningshastighet samt nya riktlinjer för att demonstrera och utvärdera de bästa strategierna för att förbättra SMK i offentliga utrymmen. Resultaten kommer att testas och utvärderas i en fallstudie i Göteborg, tillsammans med stadsplanerare och intressenter. De specifika målen är att i) uppgradera IPS IBOFlow med modeller för värme- och föroreningstransporter för att möjliggöra snabba och exakta simuleringar av SMK i offentliga utrymmen; ii) utveckla en förståelse för samspelet mellan SMK och urban komfort samt visualisera dessa på ett lättförståeligt sätt. I projektteamet ingår både forskare och experter med mycket komplementära kunskapsbakgrunder.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Marco Adelfio

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Andreas Mark

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Gaetano Sardina

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Joaquim Tarraso

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Samarbetspartners

COWI A/S

Lygnby, Denmark

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-01885
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-25