Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Projektledare:

Professor Mattias Legnér, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, mattias.legner@konstvet.uu.se

Projektsammanfattning

Projektet belyser hur styrmedel för energieffektiviseringar implementeras på lokal nivå och hur de inverkar på aktörers beslut i renoveringsprocesser. Syftet är att ta fram kunskap om hur byggprocess, bygglovhantering, energirådgivning och renovering går till i fyra kommuner. Målet är att bidra till en mer konsekvent användning av styrmedlen för att öka energieffektiviseringspotentialen och samtidigt skydda kulturvärden. Energimyndigheten bedömer att projektet lyfter en viktig frågeställning och att den berör ett aktuellt problem.

Projektets mål

Projektet syftar till att öka kunskap om hur styrmedel för energieffektivisering och bevarande idag används i samverkan med målet att på kort sikt kunna förbättra effektiviteten och hållbarheten i dessa styrmedel, samt minska motsättningar mellan aktörer och sektorer. Projektet har som mål att både studera processer och skapa underlag för förbättringar men också att aktivt påverka processerna under projektets lopp genom att initiera diskussion.

Kunskapsmål
– Att kartlägga och jämföra processerna för att arbeta mot samt följa upp mål för energieffektivisering respektive bevarande (inklusive återskapande av arkitektoniska värden) på de fyra studerade orterna: vilka aktörer som är inblandade, vilka styrmedel som finns (riktlinjer, policy, mål, rutiner) och möjligheten att implementera styrmedlen.

Nyttiggörande
– Att ta fram underlag för utveckling av styrmedel, riktlinjer, processer och rutiner för energieffektivisering och bevarande av kulturvärden vid renovering för att användas på lokal och nationell nivå.
– Att ge stöd åt ett förändringsarbete lokalt på två orter (Visby och Göteborg) genom att initiera diskussioner mellan aktörer som arbetar med bevarande, bygglov och energibesparing, med fokus på frågor om styrmedel, vad som är värt att bevara, hur det kan bevaras och hur energieffektivisering kan nås.

Långsiktig nytta för akademin och branscherna
– Att bidra till ökat genomslag för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning i gränssnittet mellan energieffektivisering och kulturmiljö genom två interdisciplinära vetenskapliga artiklar i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter som finns inom forskningsområdena energi, byggande och kulturmiljöfrågor.

Genomförande

Projektet avser att undersöka hur styrmedlen tillämpas i fyra kommuner (Göteborg, Stockholm, Gävle och Region Gotland) genom att utföra intervjuer och studera tidigare och nu giltiga dokument (inom energieffektivisering, kulturmiljö, arkitektur och gestaltning). Stockholm och Göteborg är båda storstäder, men det finns stora skillnader i hur kulturvärden i bebyggelsen bevakas. Stockholms stad har en uppbyggd infrastruktur för detta ändamål, inte minst genom Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, och har arbetat med riktlinjer för kulturvärden sedan 1970-talet. I Göteborg är en mycket mindre del av bebyggelsen inventerad på kulturvärden och de välkända landshövdingehusen har påverkats mycket av renovering. Gävle är en medelstor stad med en äldre stadskärna. Den äldre bostadsbebyggelsen påverkades mycket av energibesparingsprogrammet 1978–84 och senare renoveringstrender. Region Gotland är en mindre kommun men har stora kulturvärden, och pekades nyligen av Riksantikvarieämbetet (2018) ut som en förebild vad gäller behandlingen av kulturvärden i bygg- och bygglovsprocessen. Region Gotland består både av stad (Visby) och av en stor del landsbygd, vilket gör det möjligt att också fånga in hur styrmedel påverkar landsbygdens bostäder. Kommunen har ett världskulturarv i Visby innerstad, där bebyggelsen sedan 2010 är reglerad genom en särskild byggnadsordning. Genom att undersöka dessa fyra orter kan projektet få en god bild av hur styrmedel för bevarande och energieffektivisering fungerar i relation till den befintliga bostadsbebyggelsen i Sverige.

 

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-31