Predicting degradation of railways on soft soils
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Länder med väletablerade järnvägssystem, t.ex. Sverige och Nederländerna, har sett att de kostnader som associeras med infrastrukturen håller på att skifta från byggandet av nya järnvägar till underhållet av redan existerande spår. Underhållet är generellt reaktivt, dvs underhållsproblem åtgärdas först när tågtrafiken är kraftigt reducerad. Vad som behövs är ett proaktivt tillvägagångssätt där spårens skick redan är kända och framtida skick kan förutsägas med hög sannolikhet. Det senare kommer möjliggöra en intelligent planering av underhållscykeln, redan på ett tidigt stadium. Det här projektet kommer fokusera på att förutsäga det framtida skicket på nya och existerande spår, ballasterade spår på banker och pålade plattor, på en mängd olika lösa jordar och kommer att studera hur jordens egenskaper påverkar resultaten. Dessutom kommer smarta grundläggningsmetoder som är riktade mot problemområden att utvärderas. Projektet kommer resultera i en systematisk numerisk studie på konsekvenserna av cyklisk belastning på den utvecklande kvasi-statiska och dynamiska spår responsen på lösa jordar. Vid lyckat utförande kommer ett stabilitets diagram att tas fram där de ogynnsamma kombinationerna av last och jordegenskaper kommer att sammanställs som en funktion av spårens livstid.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2019/30856
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-11