Virtuell Produktions Planering - med hjälp av BIM och visualisering, Etapp III
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Syftet med detta FoU-projekt är att vidareutveckla, implementera och validera det redan påbörjade arbetet kring en ny planeringsmetod, Virtuell Produktions Planering (VPP).

Avsikten med metoden är att utnyttja digitalisering, 3D-visualisering och BIM modellen i denna planeringsmetod. VPP skulle därigenom bidra till att underlätta kommunikation, förståelse och minska missförstånd. Dessutom kommer informationen i BIM utnyttjas på ett effektivare sätt då information som skapas i modellen tidigt följer med igenom kedjan och på så sätt skapar bättre informerade beslut.

Avsikten med arbetsmetoden är också att få olika delaktiga aktörer i projektet att samarbeta och utnyttja varandras kunskap och erfarenheter genom att gemensamt virtuellt bygga och planera produktionen av byggobjektet innan man verkställer planeringen produktion. Tanken är att man plockar isär BIM modell i byggbara komponenter som man delar ut till de olika ansvariga yrkesgrupperna som sedan resurs- och tidsätter dessa. Modellen och dess komponenter byggs sedan ihop i rätt ordning gemensamt av de involverade yrkesgrupperna.

I denna etapp III kommer fokus främst att ligga på att utvärdera den framtagna VPP-systemet och dess process. Tanken är att det slutliga VPP-systemet skall testas och utvärderas i verkliga projekt och därigenom studera effekterna och bidraget till planerings och produktionsprocessen. Målsättningen är att åstadkomma en bättre planering och i slutändan en mer effektiv och produktivare produktion

Deltagare

Mattias Roupé (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13609
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-13