The Crossroads of AI & Innovation Management
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Syfte och mål: Syftet är att bidra till en ökad förståelse för hur områdena AI & Innovationsledning relaterar till, och påverkar, varandra. Det övergripande målet är att bidra till en diskussion där policymakers och intermediära organisationer kan identifiera potentiella områden för ökat stöd, för praktiker att identifiera områden som kan bidra till ett ökat värdeskapande från AI-relaterad innovation och för forskare att identifiera områden för framtida forskning och utveckling av innovationsledningsteori. Förväntade effekter och resultat: Det direkta resultatet är ett kunskapsbidrag och ett diskussionsunderlag där effekten i första hand förväntas bidra till ökad förståelse för skärningspunkten mellan AI & innovationsledning. En ökad förståelse för de hinder och möjliggörare som forskning och praktiker behöver ta hänsyn till vid hantering av AI-relaterad innovation, tex nyttjande av etablerad innovationsledningspraktik, samt behov av teori och praktikutveckling. Upplägg och genomförande: Utforskande djupintervjuer kommer att användas för att samla empiriska data om hinder och möjliggörare i olika typer av AI-relaterade projekt. Dessa hinder och möjliggörare kommer sedan att analyseras och beskrivas i relation till sitt innovativa ursprung och innovationshöjd. Resultatet kommer att diskuteras och göras tillgängligt genom en skriven rapport, akademiska publikationer och öppna seminarier.

Deltagare

Robin Teigland (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-02993
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-15