Osäkerhetsanalys av numeriska vågkraftsimuleringar IEA OES Task 10
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

I det internationella projektet IEA OES Task 10 har ett stort antal beräkningsmetoder för vågkraftsimuleringar
jämförts inbördes och med experiment. Metoderna innefattar allt från enkla linjära metoder till mycket avancerade icke-linjära metoder. En grupp svenska deltagare har bidragit med erfarenheter med de mest avancerade metoderna. Dessa metoder introducerar dock numeriska felkällor vars storlek i hög grad beror på användarens erfarenhet, vilket introducerar en osäkerhet om resultatens validitet. Genom en systematisk förfining av beräkningsmodellerna kan storleken på osäkerheten uppskattas. I det föreslagna projektet skall en grupp svenska deltagare bidra till det internationella projektet genom osäkerhetsanalys av resultat från de mest avancerade metoderna tillämpade på de testfall som tidigare definierats inom IEA OES Task 10. Erfarenheterna från dessa analyser dokumenteras som anvisningar för hur de avancerade metoderna skall användas på bästa sätt.

Deltagare

Carl-Erik Janson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44423-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-21