Holistisk livscykeloptimering i tidiga designfaser av byggnader
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Huvudmålet för projektet är att använda beräkningsoptimering för att optimera byggnadsprestanda i tidiga designfaser – för att spara energi och växthusgasutsläpp. All prestandaoptimering följer ett livscykelperspektiv. Befintliga verktyg utvärderas, anpassas och kombineras för att åstadkomma effektiv och holistisk bedömning för den svenska kontexten. Dessutom testas olika användargränssnitt och visualiseringsalternativ inklusive virtual reality. Resultatet blir en uppsättning flexibla arbetsflöden som enkelt kan anpassas till de behov som uppstår i ett designprojekt. Arbetsflödena kommer att publiceras i form av ett open access-bibliotek för att säkerställa tillgänglighet. Praktiska riktlinjer och handledning för yrkesverksamma utvecklas baserat på den vetenskapliga utvärderingen av olika optimeringsarbetsflöden. Projektet kommer att stödja användandet av de senaste beräkningsmetoderna, inte bara inom forskning utan på arkitektkontoren för att främja optimerade hållbara byggnader.

Deltagare

Alexander Hollberg (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-27