Visualisering som analysverktyg för hållbar stadsutveckling
Forskningsprojekt, 2012

Hur kan olika interaktionsmetoder användas för kunskapsproduktion i komplexa transformeringsprocesser, liksom till samarbete, lärande och kapacitetsbyggande? Projektet siktar in sig på hur visualisering kan stödja förståelsen för olika aspekter av hållbar utveckling inom den byggda miljön.  

Visualisering för användning inom planering och design av den byggda miljön är ett växande område. Det finns ett ökat behov av digitala verktyg för att stödja omvandlingsprocesser. Dessutom finns det en ökande efterfrågan på dialogverktyg i planeringsprocesser likväl som i andra kommunikationsprocesser kopplade till samhällsomvandling. Visualisering kan vara ett kraftfullt redskap för lärande och kommunikation, eftersom det klargör förutsättningar och ramar för omvandlingsprocesser avseende möjligheter och hinder. Med visualisering kan vi få större kunskap om samverkan i förändringsprocesser, få nya bilder av hur man kan attackera problemen med hållbarhetsaspekter inom stadsutveckling, samt tydliggöra värdekonflikter i de studerade processerna. Visualisering/simulering kan användas som stöd för att få till stånd dialog mellan olika aktörer (brukare, utvecklare, forskare och politiker) men också för att kunna utvärdera kort- och långsiktiga effekter på en aggregerad nivå.

Rumslig visualisering är en ny profil på Institutionen för Arkitektur. Knutet till denna profil finns forskargruppen Spatial Layer som fokuserar på visualisering inom urban förändring. Vi vill utveckla visualiseringsplattformen Spatial Layer Toolbox, dit vi kan koppla olika forskningsprojekt som berör urban komplexitet.  Spatial Layer Toolbox syftar till att tydliggöra mönster genom att lägga olika lager av information över varandra (se fig 1). Med en 3D-modell av staden/regionen som bas kan vi simulera olika lager av urban komplexitet, såsom infrastruktur, miljöaspekter och stadsliv. Frågor för forskargruppen berör metodutveckling för tid-rum applikationer, 3-D modellering, visuell utforskning av geodata, modellering/visualisering av attributdata i relation till den byggda miljön (trafik, transporter, bebyggelse, miljö) och andra strukturer (sociala, natur) samt deras samspel och dynamik. Forskargruppen har sedan 2010 arbetet med dessa frågor i olika pilotprojekt: Urbana Spel (dialogverktyg och spel), Luftföroreningsvisualisering i 3D inom Mistra Urban Futures (MUF) och projektet Visualisering- vart tar energin vägen?

Det övergripande syftet med de sökta projektmedlen är att skapa en ram kring pilotprojekten, som blir en grund för utveckling av forskningsområdet och forskargruppen. Vi syftar specifikt till att sammanfatta och publicera resultat från våra pilotprojekt, samt att precisera forskningsfrågor för vidare utveckling av Spatial Layer Toolbox.  

 

 

Deltagare

Beata Stahre Wästberg (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-11