Vart är vi på väg? Implementering av hållbar utveckling inom arkitektprofessionen – erfarenheter från 10 års utbildning
Forskningsprojekt, 2021

Syftet med projektet är att ta fram kunskap om hur hållbart byggande har ändrats över tid, gällande attityder och fokusområden både i ett lokalt och globalt perspektiv, samt att undersöka implementering av kunskap från arkitektutbildningen i praktiken. Frågor i fokus är: Hur har synen på hållbart byggande ändrats över tid utifrån arkitektutbildningens perspektiv? Vilka frågeställningar, koncept och utmaningar har varit i fokus i utbildningssammanhang och hur har dessa implementerats i praktiken? Studien baseras främst på en dokumentstudie och intervjuer. Det förväntade resultatet av projektet är en inventering och sammanställning historisk kunskap kring diskursen om hållbart byggande (koncept, utmaningar) i ett lokalt och ett globalt perspektiv som presenteras i en konferensartikel.


Projektet behandlar hållbart byggande utifrån arkitektprofessionens perspektiv där forskning, undervisning, och nyttiggörande integreras. Forskarteamet jobbar tätt ihop med lokaler aktörer inom Göteborg och regionen. Kunskap från projektet kommer på så sätt också spridas till dessa och har koppling till ”Kunskap Göteborg”. I ett vidare perspektiv kan projektet ses som ett led i utvecklingen av forskningsområdet hållbart byggande och har en direkt koppling till FNs hållbarhetsmål 4 ”God utbildning för alla” men framförallt till mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” och inte minst till Sveriges miljömål ”God byggd miljö”.

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Lena Falkheden

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Björn Malbert

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ida Röstlund

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-11