Kombinerad paket- och persontransport på landsbygd
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Västra Götaland har liksom övriga Sverige utmaningar i att säkra en god tillgång till kommersiell och offentlig service för boende i gles- och landsbygder. En utmaning handlar om tillgången till kollektiva transportmedel i kust och skärgård året runt och en gods- och paketdistribution som tillgodoser de behov som kommer med ökad e-handel även för den som bor perifert.
Projektet har som syfte att undersöka möjligheter och hinder för att
säsongsanpassat kombinera paketgods- och persontransporter i skärgårdsmiljö.
Projektet genomförs av Chalmers i samarbete med kommuner och företag och boende på Orust (Gullholmen) och i Sotenäs. Utgångspunkten är de behov av transporter och paketdistribution som finns hos lokalbor och lokala företag.
Projektet omfattar en studie av lokala transportbehov, intressentanalys, översyn av juridiska förutsättningar för att kombinera paket- och persontransporter, utveckling av möjliga affärsmodellsalternativ, samt kartläggning av hinder och
möjligheter i dialog med identifierade intressenter. Förhoppningen är att projektets resultat ska utgöra underlag för vidare dialog och testverksamhet.
Projektet är en del av Västra Götalandsregionens program för kommersiell och offentlig service i gles-, landsbygder och skärgårdsområden med målet att skapa attraktiva livsmiljöer.

Deltagare

Henrik Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN2020-00491
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-19