Framtidens Fossilfria Bergutlastning
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Bergmaterialindustrin är en av de 21 branscher som medverkar och tillsammans täcker dessa 21 mer än 70 procent av utsläppen i Sverige. För att nå de högt uppsatta miljömålen inom bergmaterialproduktion krävs inte enbart en övergång till fossil- och emissionsfri drift, utan ett nytänkande även vad gäller process och nya maskinkoncept. Ansatsen är att ta fram en ny systemlösning för bergutlastning som tar hänsyn till de randvillkor elektrifiering medför, detta är begräsningar i form av energidensitet för batterier jämfört med diesel som dagens lösning har utvecklats runt i årtionden.

Det långsiktiga målet är att få hela kedjan inom ballastproduktion fossilfri. Delsystemet som är fokus i detta projekt är den process som står för majoriteten av den kvarstående fossila bränsleanvändningen idag, då det finns lösningar på elektrifierad kross, transportband och sorteringsverk. Uppskattningsvis skulle detta projekt kunna täcka in 1/3 av de 60% som är transporters andel i ovanstående tabell eller cirka 84 - 152 tusen ton CO-ekv i Sverige. Att vi här inkluderar både mobila och fasta krossar gör att resultatet kan användas i de flesta bergtäkter globalt.

Deltagare

Erik Hulthén (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Karlskrona, Sweden

SBMI, Sveriges bergmaterialindustri

Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-00578
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-17