Hållbara innovativa lösningar för behandling av dricksvatten för storskalig vattenförsörjning och återanvändning av processvatten (SIDWater)
Forskningsprojekt, 2022 – 2026

Målet med SIDWater är att säkra hållbarheten för kommunal dricksvattenförsörjning genom att utveckla nya reningstekniker för per- och polyfluoroalkyl substanser (PFAS), löst organiskt material (DOM) samt andra föroreningar. Livsmedelsverket föreslog nyligen en ny gräns på 4 ng/L för summan av fyra PFAS (Σ PFAS) i dricksvatten. Nyligen konstaterades att över 2 miljoner svenska konsumenter får vatten som håller högre halter än 4 ng/L Σ PFAS. Det finns därför ett stort behov av forskning och utveckling av hållbara, innovativa lösningar för fullskalig dricksvattenberedning i kombination med sund vattenresurshushållning. SIDWaters lösningar ska
avlägsna föroreningar från vattnet utan att återföra dem i miljön igen, dvs stoppa den eviga cykeln av "att rena och släppa ut". Specifika mål är att i) utveckla alternativa förbehandlingsprocesser, ii) utvärdera kombinationer av metoder som kan nå de striktare kraven, iii) testa alternativa metoder för att rena koncentrerade avfallsströmmar så att vattnet kan återanvändas eller släppas ut i miljön, iv) utvärdera hållbarheten av de utvecklade alternativen med livscykelanalys och kostnadsberäkningar och v) presentera resultaten för vattenproducenter, lagstiftare och övriga intressenter. Projektet är utvecklat i samarbete med vattenproducenter för att tillhandahålla en sammanhållen, nyskapande lösning för dricksvattenberedning genom att säkra dricksvattenkvalitet, leveranssäkerhet och vattenhushållning.

Deltagare

Gregory Peters (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Magdalena Svanström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: Dnr2022-02108
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2026

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-30