Mutual Benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Syfte och mål
Det övergripande syftet är att alla grupper av göteborgare inkluderas när staden planeras, växer och utvecklas. Göteborgs stad har olika typer av sociala boenden för personer med en ofta komplex sammansatt problematik av missbruk, psykisk ohälsa och lång historik av utanförskap. Även dessa göteborgare måste räknas in i jämlikhetsarbetet och i stadsplaneringen. Det andra målet i projektet är att utveckla och testa konceptet ”platssamverkan” i Kallebäck. Projektets modell ska visa att det går att förebygga otrygghet och öka tillgången till det offentliga rummet för alla.

Förväntade effekter och resultat
Projektets förväntade resultat är att vi ska ha tagit fram en arbetsmodell för social hållbarhet i den fysiska stadsplaneringen. Att alla invånare i staden ska ha utrymme till ett tryggt och fullvärdigt liv i staden. Projektets långsiktiga mål är att genom att förebygga målkonflikter mellan målgruppen på stadens boenden, befintliga hyresgäster, nyinflyttade och företagare och kunna visa på ett positivt exempel som ska vara applicerbart i andra stadsområden. Effekten blir en välfungerande stad som inkluderar alla Göteborgare som fullvärdiga invånare i staden.

Deltagare

Kristina Grange (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: N165-0394/21
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2023-05-30