Metallutvinning med fokus på zink från avfallsflygaska med hjälp av sura processvatten
Forskningsprojekt , 2013

Varje år förbränns mer än 5 000 000 ton avfall i Sverige. Förutom värme och el ger detta bl.a. även upphov till stora mängder aska. Bottenaskan, eller slaggen, kan användas för konstruktionsändamål på deponier, medan den mer finpartikulära flygaskan vanligen deponeras. Anledningen till detta är innehållet av potentiellt giftiga metallföreningar och lättlösliga klorider. Innehållet av flera metaller i aska som t.ex. koppar och zink kan finnas i halter jämförbara med eller tom högre än motsvarande halter i brytbar malm. Därför finns det ett stort intresse av att utveckla metoder för att utvinna metaller från askan. Syftet med denna studie är att optimera utlakningen av metaller, med fokus på zink, från askan genom att använda avfallsprodukter som t.ex. sura vätskor från rökgasrening. utvärdera olika alternativ för att utvinna zinkoch eventuellt andra metaller från laklösningarna samt studera något av de mest intressanta alternativen som t.ex. bioelektrisk elektrolys i detalj. Studien kommer att genomföras med experiment i laboratorieskala och kan delas in i tre huvuddelar; Optimerad utlakning- olika lakningsparametrar så som tid och L/S-kvot samt olika lakningsmedia studeras (Olika avfallslösningar i första hand). Återvinning av intressanta metaller från lakvätskan- olika återvinningsmetoder som t.ex. fast-fasextraktion och bioelektrolys, kommer att studeras med avseende på lämplighet för att återvinna en viss metall från lakvätskan och den mest lämpliga teknikern baserat på tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter kommer undersökas genom experiment i labskala. Verifiering av den utarbetade återvinningsmetoden- metoden testas, verifieras och utvärderas på askor från olika avfallsförbränningsanläggningar i Sverige. Det görs också en utvärdering av metodens miljömässighet och ekonomiska förutsättningar. Det övergripande målet för projektet är att erhålla resultat som kan ligga till grund för en byggnation av en pilotanläggning, där zink (och eventuellt andra metaller) kan utvinnas från flygaska på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. En fullskaleanläggning som utvinner zink från aska är under uppstart i Schweiz. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan Schweiz och Sverige, vilket gör att om en likadan metod direkt införs i Sverige är det inte säkert att den skulle vara lönsam och kostnadseffektiv här. Därför behövs studier som utgår från den schweiziska metoden, men anpassats för svenska förutsättningar för att på sikt skapa hållbara och effektiva återvinningsmetoder.

Deltagare

Oskar Modin (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Borås Energi och Miljö

Borås, Sweden

Eon SE

Essen, Germany

Götaverken Miljö

Göteborg, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

Stena Metall AB

Göteborg, Sweden

Sysav AB

Malmö, Sweden

Tekniska verken

Linköping, Sweden

Finansiering

Högskolan i Borås

Projekt-id: FO2012/159
Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-06