Lokal grön omställning
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

I det här projektet kommer vi att modellera hur olika aktiviteter på kommunal nivå påverkar konsumenters drivkrafter till grön omställning. Den centrala frågan behandlar hur kommuner, ensamma eller tillsammans på regional nivå, och dess tjänstemän genom information, kunskapsspridning och underlättande aktiviteter kan bidra till att öka borgarnas vilja till investeringar i olika tekniker som bidrar till grön omställning: el- och biogasfordon, solceller samt utfasning av oljeuppvärmning. En systemdynamisk modell som representerar olika aktörer kommer att utvecklas, och dessa aktörer och olika åtgärders omställnings- och kostnadseffektivitet kommer att modelleras för att undersöka hur olika åtgärder och aktiviteter samverkar respektive motverkar varandra, och hur olika åtgärder på kommunal nivå kan bidra till en effektivare grön omställning.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42868-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-16