SOL:AR Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering
Forskningsprojekt , 2018

Solenergi- och solavskärmningslösningar har stor potential att minska behovet av köpt energi i både nya och befintliga fastigheter, men pågående projekt och samarbeten inom området visar på att barriärerna måste sänkas för att få fastighetsägare och andra potentiella beställare att våga satsa. Digitaliseringen av branschen öppnar upp för nya digitala verktyg som skulle kunna förenkla processen från att väcka tidigt intresse för
solenergilösningar till installation och uppföljning. En specifik möjlighet vi vill undersöka i projektet är ett framtida digitalt visualiseringsverktyg där beställare av solavskärmningar och solenergilösningar med hjälp av avancerad bildbehandlings- och visualiseringsteknik samt tekniska och ekonomiska beräkningar ska kunna visualisera användningen av olika existerande lösningar på marknaden. Både hur de skulle se ut estetiskt på en befintlig
fasad eller i en stadsmiljö och vilken energiproduktion/besparing de skulle kunna ge utifrån en viss placering. Ett sådant verktyg har potential både att effektivisera processen från inspiration till installation, samt skapa nya möjligheter och kontaktytor för nya aktörskonstellationer inom solenergi- och byggbranschen. Det ställer också juridiska och organisatoriska frågor som måste adresseras innan ett verktyg kan realiseras, inklusive hantering av data, rättigheter, och kvalitetssäkring. Vårt projekt syftar till att kartlägga förutsättningar och behov kring ett digitalt visualiseringsverktyg, för att efter avslutat projekt ha en teknisk kravspecifikation på ett verktyg som vi kan ta vidare till en utvecklingsfas. Detta görs bl a genom workshops med nyckelaktörer som fastighetsägare, solenergileverantörer, och stadsplanerare. Projektet genomförs med partners med kompletterande kompetenser inom området, inklusive arkitektur, solenergi, digitalisering, juridik, och bygg- och fastighetsbranschen.

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Bengt Dahlgren AB

Stockholm, Sweden

Castellum

Sweden

Krook & Tjäder Arkitekter

Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SolTech Energy

Stockholm, Sweden

Zacco

Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-16