Hållbar sjöfart i Arktis
Forskningsprojekt, 2013 – 2014

Projektet syftar till att ta fram en riskanalysmodell för oljespill i Arktis och främst i Nordostpassagen. En minskad isutbredning i Arktis innebär att nya fartygsrutter öppnas upp och fler fartyg innebär en ökad risk för oljeutsläpp längs sagda rutter. Vi ska svara på frågorna; Hur sprids/driver oljan? Vilken koncentration olja blir det i vattnet? Hur påverkar den sin omgivande miljö?

 

Projektet består av ett antal delmoment; fjärranalys, ekotoxikologi och framtagandet av riskanalysmodellen. Fjärranalysdata från olika typer av satelliter användas för att uppskatta vart oljan tar vägen. Detta görs genom mätningar av havsisens koncentration, utbredning och tjocklek samt havsströmmar och vind. Ekotoxikologiska data används för att uppskatta hur oljan påverkar miljön. Fjärranalysiska och ekotoxikologiska data fungerar som indata i riskanalysmodellen som beräknar hur ett oljeutsläpp skulle påverka miljön och här rangordnas storleken på miljöpåverkan.

Deltagare

Leif Eriksson (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Malin Johansson

Marin Miljöteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-10