Produktion av varmvatten för hygienändamål av gråvatten från badrum
Forskningsprojekt, 2019

Syftet och målsättning med projektet har varit att lyfta problematiken med att återvinna gråvatten för olika ändamål ur ett regulatoriskt perspektiv. Vi ville också skapa en arbetsplan på hur detta arbete ska drivas fortsättningsvis. Resultatet har varit mycket positivt. Vi har gemensamt med SIS, RISE och Chalmers presenterat en plan på hur vi ska, tillsammans med myndigheter och industrin, samarbeta för att 1) öka förståelsen för problematiken och 2) hur ett sådant strategiskt arbete ska utföras.

SIS har erbjudit sig att vara den organisation där detta arbete ska samordnas under. Detta öppnar för stora möjligheter att involvera alla i en neutral miljö, oavsett ekonomiska eller andra intressen. Projektet har gett oss en djup förståelse för att det finns en brist på kunskap, men ett stort intresse av att delta i detta arbete från alla berörda myndigheter och företag. Det finns ett genuint intresse från myndigheter och industrin i Sverige att öppna upp reglerna på ett kontrollerat sätt och bli världsledande på grå/spillvattenåtervinning i stadsmiljö.

Genom möten främst web-baserade har aktörerna arbetat med tre uppgifter; Workshop agreement, artiklar för att väcka intresse hos beslutsfattare och planerat vägen framåt. Gruppen har funnit svårigheter att definiera användarområde/kvalitetsnivåer för renat gråvatten. De i sig föranleder beslut på myndighetsnivå vilken väg att ta. De finns både för och nackdelar, att omformulera och skapa nya regler runt vad i PBL är att beteckna som övrigt vatten alt. varmvatten. Vår grupp ser i detta en stor källa till innovation och utveckling med vinster inom hållbarhet och vattenförsörjning.

 

Deltagare

Jesper Knutsson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Graytec AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SIS Swedish Standards Institute

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-03409
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11