Standardisering inom additiv tillverkning av metall
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Additiv tillverkning (AM) i metall är en relativt ny teknik under stark utveckling och en snabbt växande marknad, där avsaknaden av standarder är ett hinder för att uppnå ökad industrialisering och nå marknaden. Projektets mål är att prioritera behoven av standardisering utifrån input från svensk industri för att öppna marknaden. Det är av högsta prioritet för Sverige att ta fram en strategi på nationell nivå för att identifiera de viktigaste standardiseringsbehoven och att styra insatserna för att bidra till och påverka internationellt standardiseringsarbete.

Projektet ska lägga grunden till en svensk strategi för standardisering av AM i metall, vilket förväntas leda till ökad industrialisering och ökade marknadsandelar. Prioriteringen av behov från svensk industri kommer att vara till stor nytta för det standardiseringsarbete kommer att drivas från SIS tekniska kommitté för additiv tillverkning TK563. Gruppen är delaktig och bevakar svenska intressen i samarbetet med att ta fram gemensamma internationella standarder för additiv tillverkning.

Projektgruppen ska under hösten samla in standardiseringsbehoven från svensk industri och sedan diskutera och prioritera resultaten på en workshop i början av året. Därefter skrivs en sammanfattande rapport som kommer att innehålla prioriteringar, kartläggning av existerande standarder, vision för Sverige och rekommendation för framtida aktiviteter. Resultatet kommer sedan att spridas till så många intressenter som möjligt. Projektet kommer att utföras i tätt samarbete med svenska Arenan för AM i metall (www.AM-Arena.se) och CAM2, Centrum för AM i metall.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SIS Swedish Standards Institute

Stockholm, Sweden

Swerim AB

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-01080
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-18