Regional energibehovsanalysportal (REDAP)
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Projektet är relevant för energipolitiska mål om utvecklingen av ett 100 % förnybart elsystem genom att det förväntas bidra med kunskap och modeller som underlättar lokal och regional planering av energisystem. Projektet ska utveckla en Regional Energibehovsanalys Portal (REDAP) tillsammans med partnerländerna Österrike, Irland och Sverige. Fokus ligger på genomföring av pilotstudier, validering och demonstrering av hur digitala teknologier kan stödja dagens planering för smarta energisystem, samt på analys och bättre förståelse av energibehoven relaterade till bebyggelse och transportinfrastrukturer.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Claudio Nägeli

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Liane Thuvander

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-11