Data och produktionsstyrd projektering med hjälp av artificiell intelligens
Forskningsprojekt , 2021 – 2023

Digitaliseringståget accelererar och byggbranschen har nu chansen att anta teknik och konvertera till digitala lösningar. Dagens industriella arbetssätt (och morgondagens – robotisering) och processer inom produktionen skapar en enorm datakälla. I den källan finns potentialen att skapa bättre förutsättningar för byggbara lösningar i projekteringen och minska risktagandet i anbudsskedet. I föreslaget industridoktorandprojekt vill vi gå på djupet i frågan med ett entreprenörsperspektiv med tyngdpunkt i anbudsskedet. Vi vill utröna möjligheten att gifta ihop projekteringskunskap och produktionskunskap mha data och digital information för att därigenom säkerställa byggbara lösningar. Denna ansökan avser att genomförs som ett industridoktorandprojekt vid Avdelningen för konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Projektet avser att genomföras fram till Lic som ett första steg. Projektresultaten kommer kunna användas av entreprenörer och konstruktörer vid projektering av fastigheter där det finns ett särskilt intresse för produktutveckling och effektivisering i anbuds- och konceptuellaskeden. Resultatet är en process- och verktygsinnovation. Primära mottagare av resultat är främst entreprenörer i arbetet med att effektivt projektera och lämna anbud inom fastighetssektorn. Projektet knyter an till SBUF:s mål och inriktning om att ge ett mervärde för kunden, digitala affärer och arbetssätt, effektivare byggprocess och en långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn.

Deltagare

Rasmus Rempling (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Linda Cusumano

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mats Granath

Universitetslektor vid Göteborgs universitet, Institutionen för fysik

Robert Jockwer

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13949
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

NCC Building Sweden

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-25