Lagerstyrning baserad på informationsutbyte med kunder i försörjningskedjor
Övrigt konferensbidrag, 2009

I en övervägande del av alla företag som levererar från lager är lagerstyrningen baserad på efterfrågeinformation som härrör från historiskt erhållna kundorder. Ingen eller nästan ingen hänsyn tas till kundernas egna prognoser eller planer och ingen hänsyn tas till storleken på de lager som kunderna redan har och som följaktligen påverkar efterfrågan i närtid. Med tillgång till sådan information skulle man kunna förvänta sig att leverantören kan minska sina lager med bibehållen leveransförmåga. Under de senaste tjugo åren har nya synsätt på relationer med leverantörer och kunder utvecklats. Supply chain management har blivit en viktig strategi i de flesta företag och vi talar alltmer om betydelsen av samverkan och informationsutbyte i våra försörjningskedjor. Genom utvecklingen inom IT-området har det också blivit möjligt att i ökande utsträckning kommunicera information mellan kunder och leverantörer. I den här artikeln redovisas ett forskningsprojekt som syftat till att anpassa två tidigare kända lagerstyrningsmetoder som bygger på informationsöverföring från kund till leverantör och att utvärdera dem ur kapitalbindningssynpunkt jämfört med traditionell lagerstyrning. Utvärderingen har gjorts med hjälp av simulering. De båda metoderna innebär att planerade order respektive att prognoser och information om lagersaldon skickas från kund till leverantör. Resultaten visar att den metod som bygger på överföring av planerade order inte ger några positiva effekter, främst beroende på den instabilitet i beräknade beställningspunkter som metoden ger upphov till. Metoden som bygger på överföring av information om lagersaldon kan däremot ge en påtaglig reduktion av leverantörens lager jämfört med traditionell lagerstyrning. De genomförda simuleringarna indikerar exempelvis att det finns en potential att sänka säkerhetslagret på mellan 15 och 30 procent beroende på antal kunder och efterfrågestruktur.

informationsutbyte

samverkan

Försörjningskedjor

lagerstyrnign

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Konferenspublikation från PLAN 2009

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06